Български фокален център на EFSA

За базата данни

В съответствие с изискванията на EFSA Българският фокален център създаде база данни за научни експерти, които да подпомагат дейностите на фокалния център на EFSA, на EFSA, на неговите Научен комитет, научни панели, мрежи и съответни работни групи. Поканени за кандидатстване са всички учени – експерти в съответните области. EFSA приветства кандидатури от експерти във всички области в нейната компетенция, като безопасност на храни и фуражи, хранене, токсикология, химия, здраве и благополучие на животните, растителна защита и здраве на растенията, други.
Всички кандидати, които се регистрират в базата данни и отговарят на критериите за избор, ще бъдат включени в базата данни за експерти към Българския фокален център на EFSA .

Често задавани въпроси

Защо на Българския фокален център на EFSA е необходима база данни “Експерти”?
Българският фокален център на EFSA има за цел да осигурява своевременни научни консултации с най-високо качество, подпомагащи политиката и решенията на институциите и специалистите, занимаващи се с управление на риска в България, респ. в Европа (Комисия на Европа, Парламент на Европа, страни-членки на ЕС). Това може да стане само чрез ефективно събиране и използване на научните познания в Европа. За целта се създава база данни “Външни научни експерти” като една от главните цели за създаването на тази база данни е да се подобри прозрачността на процеса, чрез който експертите биват поканени за участие в научните дейности на Фокалния център, респ. на EFSA.

Как да кандидатствам?
Интересуващите се български експерти могат да намерят индивидуален формуляр за регистрация на адрес http://experts.foodsafety.bg/login .

Ще бъде ли приета кандидатурата ми?
Процесът на включване на експерти в базата данни е основан на подаване и валидиране на набор задължителни данни, съдържащи лична и институционална информация, както и данни за компетентностите на кандидатите. По време на валидирането Фокалният център проверява дали кандидатите отговарят на критериите за избираемост, необходими за включване в базата данни: (1) висше или еквивалентно образование в една или повече области на експертност в рамките на компетентността на EFSA; (2) релевантен професионален опит, т.е. в оценка на риска, събиране на данни за биологични или химични рискове и др.; (3) научни статии, публикувани в рецензирани списания, технически отчети и/или други публикации, релевантни за заявената експертност; други.
Всички кандидатстващи експерти ще бъдат уведомени за резултата от проверките.

Как ще бъдат подбрани експертите?
Всеки път, когато Българският фокален център, респ. EFSA има нужда от помощта на външен експерт за специфична научна задача, от базата данни се извлича списък на потенциални експерти. Тези от тях, които отговарят на търсения профил, биват потърсени, за да се провери дали имат възможност и интерес да участват в задачата.

Каква е същността на работата?
Експертите, включени в базата данни, могат да бъдат поканени за два вида мисии: (1) EFSA мисии, където типът на задачите може да бъде осигуряване на научни консултации за Научния комитет, панелите, мрежите на EFSA (Консултативен форум, фокални центрове, група “Зоонози” и др.) и съответни работни групи; и (2) мисии по собствени проекти на България.

Ще бъда ли компенсиран/а за работата си?
В съответствие със съществуващите правила на EFSA, експертите, избрани от базата данни ще бъдат поканени за определена научна дейност. Когато участват в дейността, ще получават съответното заплащане за приноса им към работата на EFSA.

Кой ще използва базата данни и защитени ли са моите данни?
Главните крайни потребители на базата данни на Българския фокален център на EFSA са: научният персонал на Фокалния център и Научният комитет, научните панели, мрежите, съответните работни групи и научният персонал на EFSA. Цялата лична информация за кандидатстващи експерти и експерти, включени в базата данни, ще бъде обработвана от Българския фокален център на EFSA в съответствие с действащото българско и европейско законодателство.

При попълване на информацията в моя профил системата не запазва промените, защо е така?
При попълване на информацията за вашия профил е необходимо от време на време да изпращате тази информация, макар и не завършена, към системата, чрез натискане на бутона “Изпращане” на последната страница. Това е необходимо, тъй като както всяка система и тази има продължителност на сесията, която изтича след определeн интервал от време в рамките на приблизително 30 мин.